Wednesday, 19 March 2014

Άγ.Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης- Βυζαντινή μουσική – θεραπεύει την κατάθλιψη !


γέρ. Πορφυρίου
Ἡ βυζαντινή μουσική, ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο ἀναίμακτα. Ἕνα σπουδαῖο θεραπευτικό μέσο γιά τήν ταλαίπωρη ψυχή τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, τοῦ ἐμπαθοῦς, εἶναι πράγματι ἡ Βυζαντινή μουσική. Διά τοῦτο δίδασκε ὁ σοφός ἰατρός τῆς ψυχῆς-Γέρων: «Ἡ βυζαντινή μουσική εἶναι πάρα πολύ ὠφέλιμη. Κανένας χριστιανός δέν πρέπει νά ὑπάρχει χωρίς νά ξέρει βυζαντινή μουσική. Πρέπει ὅλοι νά μάθομε. Ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν ψυχή. Ἡ μουσική ἁγιάζει τόν ἄνθρωπο ἀναίμακτα. Χωρίς κόπο, ἀγαλλόμενος, γίνεσαι ἅγιος»2. Εἰδικά γιά τήν θεραπεία τῆς κατάθλιψης ἡ βυζαντινή μουσική εἶναι ἕνα πολύ ἀποτελεσματικό μέσο.
Ἡ Βυζαντινή μουσική, δίδασκε, θεραπεύει τήν κατάθλιψη.
«Μιά φορά (διηγεῖται ὁ Γέροντας) εἶχε κάποιος δαιμόνιο, ὁ βασιλιάς Σαούλ, καί πήγαινε ὁ Δαβίδ καί τοῦ ἔψαλλε καί ὁ δαίμονας ἔφευγε. Πήγαινε μέ τό ψαλτήρι-τό ψαλτήρι ἦταν ὄργανο. Ὅταν τόν ἔπιανε τό δαιμόνιο τῆς μελαγχολίας, πήγαινε ὁ Δαβίδ καί τοῦ 'παιζε τό ψαλτήρι κι ἔτσι ἔφευγε ὁ δαίμονας. Ποῦ 'ναι αὐτοί πού τρέχουνε νά βροῦνε θεραπεία γιά τήν κατάθλιψη.
Ὅταν μάθουνε βυζαντινή μουσική καί ἰδοῦνε τή μαυρίλα νά 'ρχεται, πάπ! ἕνα δοξαστικό κι ἡ μαυρίλα πού ἔρχεται νά σέ καταλάβει, ὡς ἕνα εἶδος ψυχικῆς μελαγχολίας, γίνεται ὕμνος πρός τόν Θεό. Ἐγώ τό πιστεύω αὐτό. Ἀπόλυτα τό πιστεύω. Σᾶς τό λέω ὅτι ἕνας μουσικός, πού ἀγαπάει τή μουσική, πού εἶναι εὐσεβής, μπορεῖ μιά δυσκολία του νά τήνε κάνει ἔργο μουσικό ἤ ἕνα ἕτοιμο ἔργο νά τό ψάλει, νά τό ἀποδώσει. Ἔτσι, προκειμένου νά κλαίει καί νά καταπιέζεται, προσφέρει μιά δοξολογία στόν Θεό».
Ὁ ὑγιής ἄνθρωπος ζεῖ μέσα στήν ἁρμονία. Ἡ ἀρετή εἶναι ἁρμονία. Ἔλεγε ὁ Γέροντας: «Ἡ βυζαντινή μουσική εἶναι πάρα πολύ εὔκολη, ὅταν τήν ἐρωτευθεῖ ἡ ψυχή. Εἶναι τόση ἡ ὠφέλεια τῆς ἁρμονίας στήν ψυχή!. Αὐτός πού ξέρει μουσικά καί ἔχει ταπείνωση, ἔχει τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Πάει νά θυμώσει, νά ἐκραγεῖ, ἀλλά φοβᾶται τή δυσαρμονία, διότι καί ὁ θυμός καί ὅλες αὐτές οἱ ἁμαρτωλές καταστάσεις δέν εἶναι μέσα στήν ἁρμονία. Κι ἔτσι μισεῖ σιγά σιγά τήν κακία καί ἐγκολπώνεται τήν ἀρετή, πού εἶναι ἁρμονία.
Ὅλες οἱ ἀρετές ἔχουν ἁρμονία. Οὔτε στενοχώριες μπορεῖ νά ἔχεις, οὔτε... Μπορεῖς νά ζεῖς μέσα στή χαρά. Ἅμα καταλάβεις πώς ἔρχεται καμιά μαυρίλα στόν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς σου, λέεις ἕνα ὡραῖο τροπάριο καί ἡ μαυρίλα γίνεται ὕμνος στόν Θεό. Τή δύναμη αὐτή πού θά σέ στενοχωροῦσε καί θά σέ καταπίεζε, τήν ἴδια δύναμη τή βουτᾶς καί τήν ἁγιάζεις».


Πηγή- http://www.hristospanagia.gr/

Ο παντοκράτωρ πτωχός...


Ήταν κάποιος κοινοβιάρχης που είχε πολλή δόξα από τους ανθρώπους · και ήταν πατέρας διακοσίων μοναχών. Σ’ αυτόν ο Χριστός ήρθε σαν Γέροντας φτωχός και παρακάλεσε το θυρωρό να ειδοποιήσει τον αββά, ότι είναι ο τάδε αδελφός. Με πολύ δυσκολία μπήκε ο θυρωρός να τον ειδοποιήσει και βρήκε τον αββά να μιλάει με άλλους. Στάθηκε δε λίγο και του μετέφερε όσα αφορούσαν το φτωχό, χωρίς να ξέρει ότι ήταν ο Χριστός. Ο αββάς τότε τον μάλωνε λέγοντας · δεν κοιτάς που μιλάω με τους ανθρώπους; Άσε με τώρα. Αυτό έφυγε. Μακροθύμησε δε ο Κύριος, έμεινε και τον περίμενε, μέχρι να έρθει.

Γύρω στις έντεκα, ήρθε κάποιος πλούσιος, τον οποίον γρήγορα τον υποδέχτηκε ο κοινοβιάρχης. Τον είδε να είναι μαζί με τον πλούσιο, ο πλούσιος σε έλεος και φίλος των ταπεινών Θεός και τον παρακάλεσε · Θέλω να σου μιλήσω, αββά. Αυτός όμως μπήκε μέσα μαζί με τον πλούσιο να φάνε, θέλοντας δήθεν να φροντίσει τους φιλοξενουμένους. Έπειτα πάλι μετά το γεύμα ξεπροβοδίζει μέχρι τη θύρα τον πλούσιο και επέστρεψε αιχμαλωτισμένος στις πολλές φροντίδες και λησμονώντας την παράκληση του πτωχού και ανεξίκακου Γέροντος. Όταν έφτασε το βράδυ και ο κοινοβιάρχης δεν αξιώθηκε να δεχτεί τον ευλογημένο και αληθινά ξένο, αναχώρησε και του δήλωσε τα εξής: Πες στον αββά · αν θέλεις τη δόξα των ανθρώπων, εγώ για τους προηγουμένους κόπους και τις πολλές σου προσπάθειες, θα σου στείλω από τα τέσσερα μέρη του ορίζοντα να σε παρακαλούνε, επειδή θέλεις να αλείφεις και να αλείφεσαι · αλλά τα αγαθά της δικής μου Βασιλείας δε θα τα γευτείς. Και έτσι φανερώθηκε ο παντοκράτωρ πτωχός.ΠΗΓΗ-Ο ιστοχώρος της “Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης”

ELDER PAISIOS -ON DIFFICULTIES IN CHILDBEARING

Geronda, if a woman is not Orthodox, and if she is not able to conceive a child, is it alright for her to wear the belt we have blessed on the holy relics of St. Arsenios?[l]
 
—Does she believe in the power of the Saint or does she think that it will help in some magical way? If she believes in the Saint, it's alright for her to wear it.
For some women who aren't able to conceive children, the spiritual laws are at work, because they didn't start families when they should have. They become very picky,
"No, he has this problem and the other guy has these problems." So, they make a promise to someone; but then they see someone else, so later they say "no" to the one to whom they had originally made a promise—and he, instead of seeing it as a blessing that she left him, goes and commits suicide. What kind of family is a woman like this going to make? Other women aren't able to have children because in their younger years they lived a wild life. Then others are troubled by their diet. Many foods contain lots of drugs and hormones.
There are also couples who, as soon as they marry, immediately want to conceive a child; and if they are held up a little they begin to be tormented. But how are they going to have a child while they are full of grief and stress? If they get rid of the grief and stress, and get their lives in order spiritually, then they'll have a child.
Sometimes God is intentionally slow in giving a child to a couple. Look at Saints Joachim and Anna, the holy ancestors, and the Prophet Zacharias and Saint Elizabeth. In their old age they were given a child, in both cases in order to fulfill God's pre-eternal plan for the salvation of all mankind.
Couples should always be ready to accept the will of God in their lives. Whoever entrusts himself to God, He will not abandon. We do so little, yet look at how much God does for us! 
With such love and open-handedness He gives us everything! Is there anything that God is not able to do? One couple had five children; but when their children grew up, they all moved away and settled elsewhere, leaving their parents all alone. So they decided to have one more child, to have with them in their old age. And even though the woman was at an age when it was humanly impossible to conceive, they had great faith in God and brought forth a son. So they had their youngest son, whom they had raised and cared for, with them in their old age.
The matter of childbearing is not dependant only upon man, but upon God as well. When God sees humility in a couple who has difficulty conceiving children, He won't just give them one child. He is able to give them a large family. However, when He sees stubbornness and egoism, if He grants them their request, He will give in to their stubbornness and egoism. They must entirely give themselves over to God saying,
"My God, You know what is best for me; Thy will be done. (Mt 6:10)." Then, that for which they ask will be done. Because when we say Thy will be done, and dedicate ourselves in faith to God, then the will of God happens. But we on the one hand say Thy will be done, and on the other hand persist in wanting our own will. What can God do then?
 Translation by Fr. Luke Hartung from the book: "Family Life" by Elder Paisios the
Athonite, published by the Sacred Hesychastirion of St. John the Evangelist, Souroti, Greece.
Vol. 18, Issue 01-08 Page 11 Orthodox Heritage
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...