Friday, 23 November 2012

Περεσβέτ & Οσλιάμπια -Ορθόδοξη Ταινία

Η περίφημη μάχη του Κουλίκοβο, στον ποταμό Ντόν. Επεξεργασία: Ενορία Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 40 Εκκλησιών, Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Μετάφραση από τα ρωσικά: Ευγενία Τελιζένκο.

Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου-5 τρόποι μετανοίας

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πρακτικά μας δείχνει πέντε δρόμους της μετανοίας. Μας λέγει:
Πρώτος δρόμος μετανοίας είναι ν' αυτοκαταδικάζεσαι για τις αμαρτίες σου. Ο Κύριος εκτιμά ιδιαίτερα αυτή σου την πράξη. Αυτός που μόνος του καταδίκασε τ' αμαρτήματά του πολύ δύσκολα θα τα επαναλάβει. Η έγκαιρη εξέγερση της συνειδήσεως σου διά της αυτοκατηγορίας δεν θα έχει κατήγορο στο ουράνιο κριτήριο.
Δεύτερος αξιόλογος δρόμος μετανοίας είναι να μη βαστάς κακία για κανένα, ακόμα και γι' αυτούς τους εχθρούς σου. Να συγκρατείς πάντοτε την οργή σου, να συγχωρείς τ' αμαρτήματα των άλλων, γιατί έτσι θα εξαλείψει και τα δικά σου ο Κύριος. Είναι αυτό ένα αποτελεσματικό καθαρτικό, αφού μας το υπέδειξε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: Αν συγχωρέσετε τους χρεώστες σας, τότε θα σας συγχωρήσει σίγουρα και ο ουράνιος πατέρας μας (Ματθ. 6. I).
Τρίτος ασφαλής δρόμος μετανοίας είναι η ορθή, θερμή και εκ βαθέων καρδιακή προσευχή. Μη λησμονάμε την ευαγγελική χήρα που επέμενε στο αίτημα της στον δύστροπο δικαστή και τελικά έλαβε το ποθούμενο (Λουκ. 18, 1-8). Αν εκείνη έλαβε για την επιμονή της από τον αδιάντροπο δικαστή, πόσο μάλλον εμείς που έχουμε ουράνιο πατέρα ήμερο, φιλικό και φιλάνθρωπο και οπωσδήποτε θα μας δωρίσει τα προς τη σωτηρία μας αιτήματα.
Τέταρτος σίγουρος δρόμος μετανοίας είναι της ελεημοσύνης, που η δύναμή της είναι ανέκφραστα μεγάλη. Ο προφήτης Δανιήλ είπε στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα να ξεπλύνει τις πολλές αμαρτίες του μ' ελεημοσύνη και τ' ανομήματά του με το να ευσπλαγχνισθεί τους φτωχούς. Η αγάπη είναι ικανή να εξαλείψει αμαρτήματα. Ο μετανοημένος παραβάτης με τη φιλανθρωπία επανορθώνει τα πάντα με τον αγώνα του και τη χάρη του Θεού.
Πέμπτος δρόμος σταθερός ο συνδυασμός πηγαίας μετριοφροσύνης κι εγκάρδιας ταπεινοφροσύνης. Μάρτυρας προς τούτο ο τελώνης της ευαγγελικής παραβολής. Η γνήσια ταπεινοφροσύνη του αποτίναξε όλο το βαρύ φορτίο των αμαρτημάτων του.
Καταλήγει λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο ιερός Χρυσόστομος: Να καταδικάζουμε τις αμαρτίες μας, να συγχωρούμε τις αμαρτίες των αδελφών μας, να 'χουμε κερδοφόρα προσευχή, καρπούς ελεημοσύνης και ταπεινοφροσύνης, δίχως να καθυστερούμε, δίχως να χάνουμε ούτε μία μέρα και ώρα βαδίζοντας τους πέντε αυτούς σωτήριους δρόμους καθημερινά.
(Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Χριστός χριστιανούς χαρά χαρίζει», εκδ. Τήνος)

St. Justin Popovich-The Invisible in the Visible


The invisible is the heart of the visible, the kernel of the visible. The visible is nothing compared to the invisible. Countless are the forms in which the invisible appears; it appears and disappears. The sun is visible, but the force that gives it its warmth is invisible. The numerous constellations are visible, but the force that wisely guides them through the infinity of space, which prevents them from colliding, is invisible. A magnet is visible, but its force is invisible. The earth is visible, but its gravitational field is invisible. The nightingale is visible, but the life force that gives it its being is invisible. Many creatures on the earth are visible, but the force that from the same earth brings forth a variety of herbs, a diversity of flowers and different fruits is invisible.
The earth! The most interesting and most mysterious workshop, and at the same time the most ingenious creator. She unceasingly produces from herself animals, and plants, and minerals. In her are simultaneously produced roses and thorns, wheat and tare, basil and wormwood, incense and stinkweed. This is evidently so. But, that same obviousness raises a question: who works through her, and who creates through her, who acts through her? There, basil and wormwood grow side by side on the same square of land. And while the earth produces in the seed of basil its pleasant smell, at the same time the earth enacts in the seed of wormwood its own unpleasant odor. The same holds true for physical laws, the same conditions, the same; and the sun, and moon, and the stars, and the earth, and snow, and wind, and rain, and frost, and droughts, all the same and the results are all diametrically opposed. How is it that sunlight and drops of rain should become a pleasing aroma in basil but a foul odor in stinkweed? And furthermore: how is it that the earth’s fluids become sweet in a cherry and bitter in wormwood? Who performs this unusual differentiation? On the same ground, under the same conditions, a vast variety of fruits and vegetables sprout, grow, and ripen, a diversity of animals live, and the most adverse things coexist. Who infuses this vast secret of life and existence into all creatures and all things? In one and the same, there exist opposites; in one, there are many.
Any of the thoughts of man cannot but be humbled before the truth of the Holy Bible; “And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind… and God said, Let the earth bring forth the living creatures after his kind, cattle and creeping things, and beasts of the earth after his kind: and it was so” (Genesis 1:11-12, 24).
It is clear: the earth received its creative, life-giving power from God. God has transferred to the earth one part of his divine omnipotence, and the earth in a mysterious way extends God’s creative, life-giving work. Hence, the many inexhaustible forces and supremely wise adaptations in the earth’s creations. The word of God has fertilized the earth and has granted it creativeness, fertility, and life-giving power for all time. Not only in the beginning but now and forever the earth creates, produces, and gives life according to the word of God.
There is a fact that holds true in the visible world; the things that are most important in life are invisible. The air is invisible. Yet is there anything more essential for the life of men, animals, and plants? Molecules are invisible, as are atoms and electrons. And is not the visible world built up from these invisible elements?
Invisible particles make up the visible world. How does the invisible become the visible? In what manner does the invisible become the visible? How is it that these invisible particles become objective and appear as the visible material world? From where do these invisible particles receive their visible, tangible, and numerous forms? Visible matter is composed of invisible particles. This is a paradox, yet it is also a fact. And on that paradox rest the world and its existence. The visible rests on the invisible and is composed of the invisible. The fact of the matter is that in the visible we ceaselessly observe and look up the objectification and manifestation of the invisible. Such is the law that governs the visible world; at the same time it is an endless enigma and an infinite mystery.
Man is the best example of how the invisible is transformed into the visible; his invisible thoughts, his invisible feelings, his invisible desires and wishes are transformed into visible works, visible actions, and visible achievements. No matter from what angle he is observed, man, every man, is a miracle-worker simply because he is a man. He endlessly works miracles; he transforms the invisible into the visible. If he defends his honor, look! He defends something that is invisible, and he is ready to sacrifice for that invisible thing that which is visible in him; his own body.
Like all feelings, love is something invisible, yet how many lives have been sacrificed for her, the invisible? In its own nature, conscience is the most inner and most invisible thing; but by the reality of its manifestation, what is more evident and tangible?
Men hold to their convictions, suffer death for them; but are they not something invisible? And in general, all of man’s thoughts and feelings, desires and beliefs are essentially invisible, even though their manifestations may be evidently perceptible. The visible man is just a manifestation, a projection of the invisible man: the outer man a projection of the inner. The visible man rest on the invisible, he exists through the invisible and of the invisible.
The bottom line is that the foundation of everything that is visible is the invisible; of man, his invisible soul; of the world, the invisible God. The invisible is the hypostasis of everything, the basis of everything, the substance of all things, that is, it is that upon which the world and everything in it rests. Every man who seriously inquires into the mysteries of this world and this life has to feel this. At the bottom of all that is visible an invisible force is at work. The invisible is the strongest thing in our world of earthly perception; electricity, radium. The gravitational force is invisible, yet is stronger than all of the planets. It moves them like children move marbles.
The law that presides over all other laws in this world is the following: the invisible is the core of the visible; the invisible governs the visible. This world is God’s laboratory in which the invisible is manufactured into the visible, but only up to a certain point. For there are limits to the transformation of the invisible into the visible. This is because the invisible is always larger, infinitely and profoundly broader, than the visible. Just as the spirit is incomparably wider and larger and more profound than the body it inhabits, so too the invisible core of every substance is wider, larger, and more profound than the matters it finds itself in. In fact, the visible is the materialization of the invisible. But around the visible, and behind the visible, there extends the endless sea of the invisible.

The Differences Among Trials

A section taken from “Elder Joseph the Hesychast: Struggles, Experiences, Teachings,” by Elder Joseph of Vatopaidi

                           Elder Joseph the Hesychast (+1959)

Trials, or temptations (πειρασμοὶ -- peirasmoi) are so called because they engender experience (πεῖρα -- peira), since in the unseen warfare they do indeed afford spiritual knowledge to those who are mindful. Anything is called a temptation if it is in opposition to our struggle for faith and true piety as we press on towards submission to God, but they are sub-divided into various kinds, according to the understanding of the Fathers. There are the trials of those actively engaged in the struggle, so that they may make additional gains and progress in their struggle. There are the trials of the slothful and unwilling, to make them beware of things that are harmful and dangerous. There are the trials of those who are drowsy or sleeping, in order to wake them up. Then again there are the trials of those who have distanced themselves and gone astray, to make them draw near to God. Different again are the trials of the righteous and friends of God, so that they may inherit the promise. There are also trials of the perfect, which God permits in order to bring them forward in the Church for the strengthening of the faithful and as an example to be emulated. There is also another kind of trial, again of the perfect, such as those endured by our Lord and the Apostles, who fulfilled the law of communion with the world by taking up the trials which are ours.


Spiritual fathers also participate in this law of ‘communion’ by bearing the burdens and the weaknesses of their spiritual children through prayers and other struggles, supplementing what is lacking in others. There is also another way, according to the Fathers, in which one person may be a sharer in someone else’s trials, and this is as follows: the accuser shares in the trials of the accused, the slanderer in those of the slandered, the wrongdoer in those of the wronged -- especially when those who are wronged endure the harm done to them without a murmur.

We shall speak at this point of the trials of those who are making progress as a result of their attentiveness and willingness to struggle, which -- again in the judgment of our Fathers -- are usually the following: indolence, heaviness of body, languor of the limbs, listlessness, confusion of the mind, suspicion of bodily sickness -- faintheartedness, in other words -- darkening of the thoughts, being abandoned by human help, deprivation in their external needs and the like. All these things, when -- by God’s consent -- they befall participants in the struggle, give rise to a sense of dereliction. Their faith then begins to waver, as if the hope which had given them heart up till then had been cut off. But secretly grace consoles them so that they do not change their regime, because it convinces them that the trial has not come from themselves, since everything testifies that they have not abandoned their consistent good practice. After facing this difficulty and receiving the mystical consolation of grace, they turn with faith and yearning towards God who has power to save them, and fall down in humility asking His salvation, which is the end to which they have endured these trials. Such, according to the Fathers, are the trails of those who are advanced and making progress in spiritual matters.

In those who chance to neglect their duties or, which is the most terrible, fall into self-conceit and pride, the trials are different and harsher, in the same way as surgical operations and excisions are called for in cases of serious illness. The demons at first make war on them openly and quite shamelessly and insistently, and beyond their strength (cf. 1 Cor. 10:13). They experience a darkening of the mind so that they lose the power of discrimination altogether, and imbecility and idiotic thoughts abound; an intense war of the flesh, pressing their will to go contrary to nature; anger for no reason and intractability in whatever concerns their own will; quarrelling on the spur of the moment and rebuking people at random; blasphemous thoughts against God; a loss of courage in the heart; being mocked by the demons, secretly and openly; lack of restraint in idle talk and, in general, a desire for the world and for idle vanities. After that, trials which are severe and hard to dispel: strange and unusual symptoms of illness and painful wounds, a poverty and dereliction that is extraordinary and defies consolation, and all other things that seem impossible and insoluble, giving rise to despair and fear because the heart is devoid of hope. All these things are consequences mainly of pride, and come upon the person who has been led astray into believing in himself; these are all also the medicines for his healing, to make him sober up and humble himself and vomit out the bile of this devastating perversion.

Just as in matters of grace there are means of assistance which augment our progress both in time and in quantity, so also on the side of error there are factors which contribute to its fluctuation. On the side of grace, when by the grace of Christ someone treads the strait and narrow way (Mt. 7:14) of the commandments according to the measure of his understanding and accompanied by humility and compassion in the service of love, he increases the aid and illumination given by grace.

Something comparable happens on the side of deception. If impatience and grumbling are added to it, one’s cross becomes twice as heavy, if not more. Faintheartedness and lack of hope are the most excruciating horrors of the unseen warfare, and are reserved for hard and unhumbled characters as the harshest lesson, which is a taste of hell itself and of punishment, a palpable sign of desertion and dereliction. Here it takes the prayers of saints and the intervention of a miracle for the heart to be softened. Many prayers and tears are needed for this sick soul to be reunited with grace and to be healed: otherwise it is inevitable that error will conquer, and that way lies madness and destruction.

O blessed humility and gratitude! Who is wise and will keep thy ways and understand thy statutes, that he may win thee totally and have thee as his intimate companion: that thou mayest go before him and follow him in all his ways, until thou presentest him to thy Master and King, who has taken thee as His delight and sharer of His throne and has revealed thee to us! For he says, ‘Learn from me, for I am gentle and lowly in heart’ (and not just in appearance) ‘and you will find rest for your souls’! (Mt. 11:29).

It was not our intention to repeat so many problems and explanations that are familiar to us from the Fathers; we were carried away by our train of thought, since almost unintentionally we found ourselves amidst the whirlwinds of trials to which we so often fall victim through our many deficiencies and lapses in attention.

The ever-memorable Elder [Joseph] never stopped explaining to us at every stage of our life, in his own winsome way, the aim and purpose of these misfortunes that befall us. We understood the movement and functioning of these misfortunes constantly within the framework of the spiritual law which regulated everything in our lives in detail. Indeed, how much wisdom is concealed here for those who have understanding in the science of the spiritual life, when they chart their course over this ocean of life using nothing but this lodestone of the spiritual law, ‘the law of the spirit of life’ (Rom. 8:2).

St. Theophan the Recluse-On Charity


Give to every man that asketh of thee. (Luke 6:30)

This is one of the first Christian commandments. The Lord and His holy Apostles often remind us of it, and in order that we may be the more earnest to act upon it, they encompass it with the most moving incentives and the most striking admonitions. There is no one who is not familiar with this commandment, and everyone should act in accordance with their conscience to help the needy as far as they are able. If we examine our actions more closely, however, we shall not find any other area of Christian duty which is so shamefully neglected. Certainly, we do a little here and there -- just enough to get rid of the tiresome suppliant; sometimes we refuse altogether -- which is, in fact, more often the case. Our conscience somehow remains calm; it is silent and does not reprimand us for not helping -- or for extending such meager help. Why is this? Our sinful soul has adopted a calculated understanding of poverty which comes to mind in situations calling for our help. It frustrates our good intentions to the extent that not only does our conscience remain silent at our refusal -- or feeble beneficence; we even convince ourselves that we do better in evading the petitioner.

What have we not thought up, in our selfishness and avarice, to justify our coldness and hardheartedness towards those in need! We attribute ulterior motives to the one asking for help; we suspect his needs are not genuine; we think of what we lack, of hard times and the need to store up for a rainy day…All of these thoughts wander through the minds of those who are careless towards their obligations as Christians; they even enter the minds of those who are mindful and often throw them off the right path of action. Do we want to give freedom and space to feelings of tenderhearted compassion, not to allow them to be darkened by falsehoods? Then let us tear away these prejudiced thoughts and restore a healthy Christian attitude towards the giving of alms. Planting this firmly in our mind and keeping it clearly before us, especially when our assistance is called upon, we shall perfect the carrying out of this duty. Then we shall be able to hear the words: “Thou good and faithful servant.” Let us do this now, so that once and for all, having rejected what is wrong, we shall settle upon what is right.

The moment we find ourselves called upon to give help, the thought strikes us: Is this person really in need? who knows him? Perhaps this is a routine practice and he isn’t needy at all. We believe these thoughts and - either we turn aside altogether, or we help only minimally. Is this right? It’s true; there are cases which support our skepticism. But are we sure that the person standing before us with his request is a case in point? If we do not know this for a fact, why do we jump to conclusions and, even worse, act upon our unfounded suspicions? In fact, this may be a mother who has hungry children at home, or a husband whose wife is ill and his children in rags; perhaps it is the eldest of several homeless and helpless orphans; of a similar unfortunate soul. In such cases, of course, we would be willing to give help We must regard everyone, who approaches us for the first time, in like manner, and not grieve them with our suspicions. What if the person, whose heart is already burdened, should read in our eyes such distrustful thoughts? This would only add to his misery, and instead of being consoled, he would walk away from us with an even greater burden.

Today there is a widespread attitude of suspicion towards the poor. We must react to this with the following resolve: to make certain about those who have no cause to ask for help, and not to give to such a person; but to deny help to everyone simply because there are those whose demands are unjustified -- this is a sin.

When faced with an opportunity to give, we sometimes ask ourselves: with what? We can barely make ends meet ourselves. When there’s nothing to give, how can we feel obligated? The Apostle says we are to give out of our abundance: “For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. For I mean not that other men be eased, and ye burdened” (II Cor. 8:12). But is it really true that we have nothing left after our own needs are satisfied? And are we being honest in defining what it is we cannot do without? What we consider to be “essential” may easily be reduced or expended. If we eliminate those “needs” which arise out of habit, whim, vainglory, the empty demands of the world, our passions…how much we shall have left for the use of charity. Even if we have already cut down on nonessentials, where there is a desire to give, good will always find means to set aside something for Christ.

One also often hears the criticism: Why are they uselessly loafing about? They should work and earn their daily bread.” A reasonable demand. Even the Apostle enjoins us to work with our hands so that we might satisfy not only our own needs but also have something to give away (Eph. 4:28). With this rationale we can easily dissuade ourselves from offering charity. Are we so certain, however, that whoever asks for help is able to work, or can find work? He may work and still be unable to meet his needs, especially if he has many mouths to feed…

People give all sorts of reasons to excuse their lack of charity, their hardheartedness! Some say, “hard times.” But if the times are hard for those who have a sufficiency, how much harder are they for the poor?! This pretext alone should lead one to give all the more generously. Another says, “I have to save for a rainy day.” Even so, this must have its limits. Otherwise our projected future needs will never allow us to help the poor in their immediate and very real distress. Furthermore, does the future depend on our prudence or on God’s Providence? Of course, on Providence. Let us, then, draw upon ourselves God’s mercy through extending mercy towards those in need; thereby we shall have real security for the future…Yet another says, “Someone else will meet his needs,” and he sends away the suppliant. But will another meet his needs, or will he also say, “Someone else…” and a third, “Someone else…” and so on? This is to leave the poor to the mercy of fate. No. The Lord sent this needy person to you; it is you who should help him. Do not miss an opportunity which may never repeat itself…

You see how many cunning rationales the devil has devised to deter even well-meaning people from charitable deeds. We have to admit that we have all, to a greater or lesser degree, succumbed to them at times. Let us resolve in our hearts not to give in to them anymore… How will these weak excuses hold up before God’s righteous judgment? The Christian mind and the Christian heart should not look upon poverty and the poor in this way. A true Christian adopts the mind of Christ…and carries the law of God in his heart to guide him in his actions Such a one regards the poor as Christ’s “lesser” brethren, or as Christ Himself Who draws close to us through them and accepts what is offered to them as being given to Him…

Let us maintain a charitable disposition and chase away all unkind thoughts. Then our heart will not allow us to break God’s commandment, Give to every man that asks of thee, and it will always urge us to be gracious, to love our brothers, to be courteous (I Peter 3:8), to be filled with compassion and kindness (Col. 3:12), and zealous to be merciful, even as our heavenly Father is merciful.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...