Wednesday, 5 September 2012

Διαβολικός πόλεμος γιά τήν άκολουθία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.


Διηγήθηκε Γέρων: <<Άπό νέος μοναχός βίαζα τόν έαυτό μου καί δέν καθόμουν ποτέ στό στασίδι.Αίσθανόμουν τό σώμα μου σάν νεκρό.
Ούτε νύσταζα ούτε πεινούσα ούτε διψούσα.Δέν έβγαινα ποτέ άπό
τήν 'Εκκλησία μέχρι νά τελειώση ή άκολουθία.'Ο διάβολος όμως,
πού θέλει οί καλόγεροι νά βγαίνουν άπό τήν Έκκλησία,μέ φθόνησε.
Κάποτε πού ήμουν στήν άκολουθία όρθιος στό στασίδι καί προσευ-
χόμουν μέ τό κομποσχοίνι,ήρθε καί στάθηκε μπροστά μου.

Κρατούσε ένα καλάμι κούφιο καί μέ αύτό φύσηξε στό αύτί μου.Ένιωσα έναν κρύον άέρα καί ξεπάγιασα,άν καί ήταν Ίούλιος μήνας.

>>Τήν έπομένη μέρα μού προξένησε τέτοια ζέστη,πού νόμιζα ότι
θά σκάσω,θά πεθάνω.Καί στίς δύο φορές όμως έκανα ύπομονή
καί δέν βγήκα άπό τήν Έκκλησία.


>>Τήν τρίτη μέρα,ένώ πάλι προσευχόμουν στό στασίδι,βλέπω 
 πλήθος μοναχών μέσα στό Καθολικό.
΄Περίεργο πράγμα",σκέφτηκα.Τόσους μοναχούς δέν έχουμε στό Μοναστήρι,γιορτή δέν είναι,τί γίνεται:".
 >>Προχωρούσε ή άκολουθία καί τελείωσε ή Η΄ώδή άπό τόν κανόνα τής άγίας Μαρίνης πού ήταν ή μνήμη της.Πήρε ό παπάς τό θυμιατό καί στήν Θ΄ώδή άρχισε νά θυμιάζη.Τότε βλέπω έκείνο τό πλήθος τών μοναχών συνωστισμένοι νά βγαίνουν σάν τά πρόβατα έξω.
Ό τελευταίος ήρθε πρόσωπο μέ πρόσωπο μαζί μου καί μού είπε:
-Μωρέ,δέν μέ βλέπεις;¨Ολοι φεύγουν,έσύ τί κάθεσαι έδώ;
-Άκουσε,τού λέω.Άν δέν άκούσω τήν άπόλυση τού ίερέως άπό
τήν θέση μου δέν βγαίνω.

>>Έφυγε καί αύτός.Είδα τότε άπό τούς 80 μοναχούς πού ήταν
στή Έκκλησία,ούτε 10 δέν είχαν μείνει.Οί ύπόλοιποι ήταν δαίμονες
καί έξαφανίστηκαν γιατί δέν ύπέφεραν νά άκούνε τό όνομα τής
Παναγίας στήν ¨Τιμιωτέρα¨πού είχε άρχίσει>>.

 http://tokandylaki.blogspot.ca/2012/09/blog-post_5.html

Saint Porphyrios: The Disposition of a Moralist

 

By Saint Porphyrios of Kavsokalyvia

Man has such powers that he can transmit good or evil to his environment. These matters are very delicate. Great care is needed. We need to see everything in a positive frame of mind. We mustn’t think anything evil about others. Even a simple glance or a sigh influences those around us. And even the slightest anger or indignation does harm. We need to have goodness and love in our soul and to transmit these things. We need to be careful not to harbour any resentment against those who harm us, but rather to pray for them with love. Whatever any of our fellow men does, we should never think evil of him. We need always to have thoughts of love and always to think good of others. Look at Saint Stephen the first martyr. He prayed, Lord, do not hold this sin against them. We need to do the same.

We should never think about someone that God will send him some evil or that God will punish him for his sin. This thought brings about very great evil, without our being aware of it. We often feel indignation and say to someone: ‘Have you no fear of God’s justice, are you not afraid of God’s punishment?’ Or else we say,‘God will punish you for what you’ve done,’ or,‘O God, do not bring evil on that person for what he did to me’; or, ‘May that person not suffer the same thing.’

In all these cases, we have a deep desire within us for the other person to be punished. Instead of confessing our anger over his error, we present our indignation in a different way, and we allegedly pray to God for him. In reality, however, in this way we are cursing our brother. And if, instead of praying, we say, ‘May God repay you for the evil you have done to me,’ then once again we are wishing for God to punish him. Even when we say,‘All very well, God is witness,’ the disposition of our soul works in a mysterious way and influences the soul of our fellow man so that he suffers evil.

When we speak evil about someone, an evil power proceeds from within us and is transmitted to the other person, just as the voice is transmitted on sound waves, and in point of fact the other person suffers evil. It is something like the bewitchment of the evil eye, when someone has evil thoughts about others. This occurs through our own indignation. We transmit our evil in a mystical way. It is not God who provokes evil, but rather people’s wickedness. God does not punish, but our own evil disposition is transmitted to the soul of the other in a mysterious way and does evil. Christ never wishes evil. On the contrary, He commands, Bless those who curse you…

Within us there is a part of the soul called the ‘moralist’. This ‘moralist’, when it sees someone going astray, is roused to indignation, even though very often the person who judges has strayed in the same way. He does not, however, take this as an occasion to condemn himself, but the other person. This is not what God wants. Christ says in the Gospel: You, then, that teach others, will you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal? It may be that we do not steal, but we commit murder; we reproach the other person and not ourselves. We say, for example: ‘You should have done that and you didn’t do it. So see now what’s happened to you!’ When we think of evil, then it can actually happen. In a mysterious and hidden manner we diminish the power of the other person to move towards what is good, and we do him harm. We can become the occasion for him to fall ill, to lose his job or his property. In this way we do harm, not only to our neighbor, but also to ourselves, because we distance ourselves from the grace of God. And then we pray and our prayers are not heard. We ‘ask and do not receive’. Why? Have we ever thought of this? ‘Because we ask wrongly.’ We need to find a way to heal the tendency within us to feel and think evil about others.

It’s possible for someone to say,‘The way that person is behaving, he will be punished by God,’ and to believe that he is saying this without evil intent. It is not a simple thing, however, to discern whether he has or does not have evil intent. It does not appear clearly. What is hidden in our soul and how that can exercise influence on people and things is a very secret matter.

The same is not true if we say with a sense of awe that another person is not living well and that we should pray for God to help him and grant him repentance; that is, neither do we say, nor deep down do we desire that God will punish him for what he does. In this case not only do we not do harm to our neighbor, but we do him good. When someone prays for his neighbor, a good force proceeds from him and heals, strengthens and revives him. It is a mystery how this force leaves us. But, in truth, the person who has good within him radiates this good power to others, mystically and gently. He sends light to his neighbor and this creates a shield around him and protects him from evil. When we possess a good disposition towards others and pray, then we heal our fellows and we help ‘them progress towards God.

Do you see what happens? With the Spirit of God we all become incapable of every sin. We are made incapable because Christ dwells within us. We are henceforth capable only of good. Thus we will acquire the grace of God and become possessed by God. If we abandon ourselves to the love of Christ, then all will be overturned, all will be transfigured, all will be transformed, all will be transubstantiated. Anger, resentment, jealousy, indignation, censure, ingratitude, melancholy and depression will all become love, joy, longing, divine eros. Paradise!

From "Wounded by Love", The Life and Wisdom of Elder Porphyrios
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...